Kallelse och dagordning årsmöte

Kallelse till årsmöte för föreningen Kristianstad Karting Klubb

Datum: 2023-02-11
Tid: 12:00
Plats: Åsum Ring

Dagordning årsmöte 20230211

§ 1 Mötets öppnande 
§ 2 Val av mötesordförande 
§ 3 Val av mötessekreterare 
§ 4 Val av personer att justera protokollet 
§ 5 Godkännande av dagordning 
§ 6 Fastställande av röstlängd 
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande 
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 
§ 12 Val av ordförande 
§ 13 Val av kassör och sekreterare
§ 14 Val av övriga ledamöter 
§ 15 Val av suppleanter 
§ 16 Val av revisor 
§ 17 Val av valberedning 
§ 18 Fastställande av medlemsavgifter 2024
§ 19 Verksamhetsplan 2023
§ 20 Avtackning för avgående styrelseledamöter 
§ 21 Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, inkomna motioner samt styrelsens förslag kommer finnas tillgängliga en vecka innan årsmötet i klubbhuset.

Prisutdelning för klubbmästerskap 2022 klockan 10:00. Därefter kommer det att bjudas på lunch innan årsmötet startar 12:00.

Anmälan till årsmötet via info@kristianstadkarting.se senast 1 Feb 2023.